Strojarstvo

VAŽNO - Upute za dostavu podataka u svrhu dodjele STEM stipendija

 
Slika Igor Gabric
VAŽNO - Upute za dostavu podataka u svrhu dodjele STEM stipendija
napisao/la Igor Gabric - Friday, 6. October 2023., 12:32
 

Poštovane kolegice i kolege studenti,

proslijeđujem dolje zaprimljeni mail vezan za dostavu podataka u svrhu dodjele STEM stipendija iz kojeg ističem promjenu roka za dostavu podataka te napomenu.

 

"APELIRAMO NA ŽURNOST, ROK ZA DOSTAVU SVIH PODATAKA JE DO 11. LISTOPADA 2023. GODINE."

 

"NAPOMINJEMO KAKO ĆE NEPRAVOVREMENO I/ILI NEPRAVILNO EVIDENTIRANJE REZULTIRATI NEMOGUĆNOŠĆU PRIJAVA STUDENATA NA JAVNI POZIV, A
POSLJEDIČNO NEOSTVARIVANJEM PRAVA NA DODJELU DRŽAVNE STEM STIPENDIJE. NAGLAŠAVAMO, MINISTARSTVO NIJE OVLAŠTENO UNOSITI NITI ISPRAVLJATI
PODATKE O STUDENTIMA I STUDIJIMA U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA TE JE ISKLJUČIVA ODGOVORNOST VISOKIH UČILIŠTA ISPRAVNIM VOĐENJEM
EVIDENCIJA OSIGURATI STUDENTIMA PRISTUP PRAVIMA ZA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE UVJETE."

Obzirom na nevedeno smatram da bi bilo poželjno staviti na moodle Obavijest studentima o rokovima za upise i  rokovima za prijavu na Javni poziv kako bi ih potakli na ažurnost pri upisima i kako bi izbjegli situacije gubitka prava studenata na stipendiju.

Srdačan pozdrav,

Pročelnik Odsjeka za strojarstvo

Slaven Šitić, v.pred.

 

-------- Izvorna poruka --------
Naslov: VAŽNO - Upute za dostavu podataka u svrhu dodjele STEM stipendija
Datum: 2023-10-04 16:07

Poštovani,

 Ministarstvo u akademskoj godini 2023./2024. nastavlja daljnju dodjelu
državnih stipendija studentima u STEM područjima znanosti koja će se
financirati iz dijela sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
2021. - 2026. Dodjela STEM stipendija provodi se s ciljem intenziviranja
suradnje s gospodarstvom i jačanja znanstvene izvrsnosti te stvaranja
ravnoteže, korekcije ponude i potražnje na tržištu rada. Unutar
komponente/podkomponente NPOO C3.2. „Podizanje istraživačkog i
inovacijskog kapaciteta" u okviru trogodišnjeg Programa Dodjela STEM i
ICT stipendija.

 Zbog usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj
djelatnosti (Narodne novine, broj 119/2022) Ministarstvo znanosti i
obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je Pravilnik o
uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u
STEM područjima znanosti [1] (Narodne novine, broj 70/2023, u daljnjem
tekstu: Pravilnik).

Naglašavamo da više nije potrebno učitavati LDAP imenik jer će se
studenti prijavljivati na Javni poziv.

Prijave za postupak dodjele državnih stipendija podnosit će se u
mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr [2] koja će biti aktivna
nakon objave Javnog poziva.

Javni poziv raspisuje ministar do 25. listopada za tekuću akademsku
godinu.Liste i rang-liste objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva
najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

 NIŽE NAVODIMO RELEVANTNE INFORMACIJE, UPUTE ZA IMPORT PODATAKA TE
KONKRETNE ROKOVE.

 NAJVAŽNIJI KORACI U POSTUPKU DODJELE


     * DOHVAĆANJE STUDENATA IZ ISSP-A (PREDUVJET: UPARIVANJE)

 ISPRAVNO UPARIVANJE STUDIJA U ODNOSU NA ŠIFRE IZ UPISNIKA STUDIJSKIH
PROGRAMA I ISSP-A

 Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) upotrebljava šifre koje
su dodjeljivane slijedno u ISSP, odnosno nasljeđuje iste iz ISVU za
veći dio visokih učilišta. _Potrebno je u aplikaciji Evidencija
studentskih prava (__https://issp.srce.hr/_ [3]_) upariti šifre iz
ISSP-a sa šiframa iz Upisnika studijskih programa prema uputama
dostupnima na poveznici
__https://wiki.srce.hr/display/ISSP/ESP+2022+-+Upute+za+korisnike#ESP2022Uputezakorisnike-UparivanjestudijasMZO%C5%A1ifrarnikom_
[4].


     * DOSTAVA I PREUZIMANJE PODATAKA (naglasak: težinski prosjek ocjena i
postotak invaliditeta / stupanj oštećenja)

 PODATCI SE PREUZIMAJU AUTOMATSKI, NO POTREBNO JE RUČNO UNIJETI PODATAK
O TEŽINSKOM PROSJEKU OCJENA STUDENTA I PODATAK O INVALIDITETU –
IMPORT PROSJEKA OCJENA JE U .CSV FORMATU TE SE NE UNOSI ZA SVAKOG
STUDENTA POSEBNO, POTREBNO JE NAPRAVITI MASOVNI UNOS.

 NAPOMENA: podatak o invaliditetu unosite za studente koji imaju
utvrđeno najmanje 60 % oštećenja organizma ili najmanje III. stupanj
oštećenja funkcionalnih sposobnosti, a u skladu s Uredbom metodologiji
vještačenja (Narodne novine, broj 67/17 i 56/18). Naime, u ISSP-u su u
evidenciji _Poseban status studenta - student s invaliditetom_ dodane
kategorije _stupnjevi oštećenja funkcionalnih sposobnosti_.

 Upute su dostupne na poveznici;
https://wiki.srce.hr/display/ISSP/Upute+za+unos+podataka+o+studentima+CSV
[5].

 Upute za pripremu datoteke (import) za ustanove koje su u ISVU:
https://wiki.srce.hr/display/TUT/Priprema+datoteke+za+uvoz+podataka+o+prosjeku+ocjena+na+studiju+u+ISSP
[6].

 Prvi dio unosa podataka, prilikom unosa težinskog prosjeka ocjena za
studente viših godina potrebno je unijeti UKUPAN TEŽINSKI PROSJEK
ocjena na studiju, npr. za studenta treće godine studija potrebno je
unijeti UKUPAN težinski prosjek STEČEN NA PRVOJ I DRUGOJ GODINI.

 Drugi dio unosa podataka, za studente viših godina studija odnosi se
na prosjek ocjena studija koji je jednak prosjeku TEŽINSKOG PROSJEKA
OCJENA STUDENATA KOJI SU UPISANI U REDOVITOM STATUSU U TEKUĆU AKADEMSKU
GODINU (UKLJUČUJUĆI I STATUS _PONAVLJANJA GODINE_).

NAPOMENA: studenti prve godine diplomskog studija obavezni su učitati
dokaznu dokumentaciju - aritmetički prosjek ocjena s prijediplomske
razine obrazovanja i broj stečenih ECTS bodova te za iste nije potrebna
dostava podataka o prosjeku.

 Dakle, dostava podataka potrebna je za sljedeće:

 -          studente upisane na više godine prijediplomskog studija i
drugu godinu stručnog kratkog studija  - težinski prosjek ocjena

 -          studente upisane na VIŠE GODINE integriranog
prijediplomskog i diplomskog studija  - težinski prosjek ocjena

 -          studente upisane na DRUGU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA -
težinski prosjek ocjena.

 VAŽNO:

 Prosjek studija unosite u mrežnu aplikaciju stemstipendije.mzo.hr [2].
Koordinator se prijavljuje u mrežnu aplikaciju AAI@EduHr identitetom te
mu se otvara sučelje za unos podatka o prosjeku studija (koji je jednak
prosjeku težinskog prosjeka ocjena studenata koji su upisani u
redovitom statusu u tekuću akademsku godinu - uključujući i status
_ponavljanja godine _podijeljen s brojem studenata. Prosjek se
zaokružuje na tri decimale te odvaja decimalnom točkom.

 S OBZIROM NA TO DA SVI NAŠI DALJNJI KORACI U PROVEDBI OVISE O
NAVEDENIM KORACIMA TE DA JEDINO NA TAJ NAČIN SVI STUDENTI MOGU BITI
OBUHVAĆENI DODJELOM, APELIRAMO NA ŽURNOST, ROK ZA DOSTAVU SVIH
PODATAKA JE DO 11. LISTOPADA 2023. GODINE.

 Za sve informacije možete se obratiti na stem-stipendije@mzo, a za
dodatne informacije tehničke prirode na issp@srce.hr.

 NAPOMINJEMO KAKO ĆE NEPRAVOVREMENO I/ILI NEPRAVILNO EVIDENTIRANJE
REZULTIRATI NEMOGUĆNOŠĆU PRIJAVA STUDENATA NA JAVNI POZIV, A
POSLJEDIČNO NEOSTVARIVANJEM PRAVA NA DODJELU DRŽAVNE STEM STIPENDIJE.
NAGLAŠAVAMO, MINISTARSTVO NIJE OVLAŠTENO UNOSITI NITI ISPRAVLJATI
PODATKE O STUDENTIMA I STUDIJIMA U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA TE JE
ISKLJUČIVA ODGOVORNOST VISOKIH UČILIŠTA ISPRAVNIM VOĐENJEM
EVIDENCIJA OSIGURATI STUDENTIMA PRISTUP PRAVIMA ZA KOJA ISPUNJAVAJU
PROPISANE UVJETE.

 Svim koordinatorima želimo uspješnu akademsku godinu u navedenoj
ulozi.

 U privitku dostavljamo:

 1.       _Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata
na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti_

 2.       _Odluka o broju državnih stipendija u STEM područjima
znanosti za akademsku godinu 2023./2024._

S poštovanjem,


Branko Ptiček

Načelnik Sektora za upravljanje visokim učilištima i studentski
standard

 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

 UPRAVA ZA VISOKO OBRAZOVANJE

 Donje Svetice 38

 10000 Zagreb, HRVATSKA

 URL: https://mzo.gov.hr [7]